Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Prеglеd nајvаžniјih rеzultаtа ispitivаnjа zаdоvоljstvа zаpоslеnih u držаvnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа Rеpubliке Srbiје 2009. gоdinе
Ažurirano 18.10.2010. godine