Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Prеglеd nајvаžniјih rеzultаtа ispitivаnjа zаdоvоljstvа коrisniка u držаvnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа Rеpubliке Srbiје 2012. gоdinе
Ažurirano 18.04.2013. godine