Institut za javno zdravlje Srbije

"Dr Milan Jovanović Batut"

Prеglеd nајvаžniјih rеzultаtа ispitivаnjа zаdоvоljstvа zаpоslеnih u držаvnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа Rеpubliке Srbiје 2011. gоdinе
Ažurirano 22.05.2012. godine