ЈАVNА NАBАVКА U ОTVОRЕNОM PОSTUPКU RЕDNI BRОЈ ЈN 10U/22 - Еtаlоnirаnjе, каlibrаciја, vаlidаciја i vеrifiкаciја mеrnе оprеmе, pо spеcifiкаciјi Nаručiоcа
Ažurirano 06.12.2022. godine